Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inhoud site & Cookieverklaring
Artikel 2: Gegevens
Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 4: Uitsluiting
Artikel 5: Aansprakelijkheid
Artikel 6: Vrijwaring
Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens
Artikel 9: Overigen
Artikel 10: Overigen Inhoud site
Artikel 10.a: Overigen Aansprakelijkheid
Artikel 10.b: Overigen Uitzonderingen
Artikel 11: Extra vermeldingsoptie voor boerderijwinkels

Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u zich aanmeldt bij Koopbijeenboer. Het gebruik maken van de diensten van Koopbijeenboer betekent dat u met onze voorwaarden instemt. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik kunt maken van de diensten van Koopbijeenboer. Verlaat Koopbijeenboer als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Koopbijeenboer houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik goed te lezen.

Artikel 1: Inhoud site
Koopbijeenboer heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de boerderijen is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Koopbijeenboer draagt voor de inhoud van de geplaatste afbeeldingen geen enkele verantwoordelijkheid. Mocht u zaken tegenkomen die in strijd zijn met de Nederlandse wet/ copyright / Auteursrechten dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden door gebruik te maken van het beleids formulier

Artikel 2: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van Koopbijeenboer, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming aan derden worden doorgeven.
Koopbijeenboer content zichtbaar op andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) op deze website valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Koopbijeenboer heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms,copyright,auteurs)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal berusten bij de bezoekers. Indien de auteurs-, copyright rechten of andere rechten in geplaatste boerderijen worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen en hier voor het beleids formulier in te vullen. Koopbijeenboer zal direct handelen en een onderzoek instellen. Mocht uw aanvraag juist zijn dan wijzigen of verwijderen wij uw adres en boerderij z.s.m.

Bij wijzigingen aan het adres, assortiment van de boerderij kunt u gebruik maken van het Beleidsformulier.

Artikel 4: Uitsluiting
Koopbijeenboer behoudt zich het recht, om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Koopbijeenboer om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien door uw toedoen ons directe of indirect schade wordt toegebracht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Koopbijeenboer sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Koopbijeenboer in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Koopbijeenboer, waaronder de site, door een derde;
handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een contract heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

Artikel 6: Vrijwaring
U vrijwaart Koopbijeenboer volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 7: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Koopbijeenboer heeft geen zeggenschap over deze websites. Koopbijeenboer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens
Koopbijeenboer spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgevens. Koopbijeenboer legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer,om kans op inbreuk van privacy te minimaliseren.

Artikel 9: Overigen
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Koopbijeenboer zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de richtlijn van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Roermond(Limburg). Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Koopbijeenboer aangepast worden. Koopbijeenboer adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te lezen.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook boerderijen wenst te plaatsen op de site.

Artikel 10: Overigen Inhoud site
Iedere lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem gedeelde boerderij adressen met de werkelijkheid overeenkomt en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een adres geeft u Koopbijeenboer toestemming de informatie over het betreffende boerderij te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden boerderijen te plaatsen op Koopbijeenboer op een andere wijze dan beschreven is op Koopbijeenboer.

Koopbijeenboer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen boerderijen te verwijderen van Koopbijeenboer. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

De betreffende boerderijen bevatten die in strijd zijn in met de Nederlandse wet;
De betreffende boerderij maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
het betreffende adres en/of de inhoud van het boerderij bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal boerderijen die anderszins naar de mening van Koopbijeenboer aanstootgevend zijn;
Het boerderij heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming.

U vrijwaart Koopbijeenboer tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw adres inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 10.a: Overigen Aansprakelijkheid
Koopbijeenboer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de boerderijen is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste boerderij zoals deze op Koopbijeenboer wordt getoond.

Artikel 10.b: Overigen Uitzonderingen
Bij overtreding van de Nederlandse wet zal Koopbijeenboer op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

Artikel 11: Extra vermeldingsoptie voor boerderijwinkels
Boerderijwinkels hebben de mogelijkheid om tegen betaling van €18.50,- excl. btw per jaar een extra vermelding te krijgen op onze website. Deze extra vermelding omvat omschrijving, aanbiedingen, fotos, contactgegevens en socialmedia. Boerderijwinkels die al in onze database staan, kunnen hun boerderij claimen door op de link bij de boerderij te klikken. Als de boerderij nog niet in onze database zit, kunnen boerderijwinkels zelf een winkelpagina met extra vermelding aanmaken op meld een boerderij aan.

De extra vermeldingsoptie wordt niet elk jaar verlengd. Opzegging is op elk moment mogelijk door contact op te nemen met Koopbijeenboer. Er is geen restitutie mogelijk voor het lopende jaar.

Komt u een boerderij tegen waar uw rechten op rusten, neem dan contact met ons op.
Link naar ons beleids formulier.

Algemene voorwaarden Koopbijeenboer © 2024

Menu

Koop bij een boer Zoek een boerderijwinkel Gratis vermelding Over ons Contact

Koop lokaal

Groenteboer Help de boer Boerderij vers Koop lokaal Biologisch voedsel Landwinkel Boerderijwinkel in de buurt Puur Dichtbij

Provincie

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord brabant Noord holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid holland Facebook
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Lees onze Privacy verklaring